Gặp Nhau Làm Ngơ

Posted by Tiep Pham on

Thùy Dương ft. Đặng Thế Luân

Nhớ khi xưa lạ nhau,
chung một đường kẻ trước, người sau.

Chàng lặng đi theo nàng,
hát vu vơ mấy câu nhạc tình.

Nàng làm như vô tình,
gái đoan trang dễ đâu làm quen.
Lối đi qua nhà em
nghe nồng nàn mùi Dạ Lý thật thơm.

Khi đêm sang đom dóm đong đưa,
giờ nàng đã ngủ chưa?
Đi lang thang khuya lắc khuya lơ,
đèn nhà ai tắt sớm.

Gom suy tư thao thức đêm khuya,
chàng bèn viết lá thư.
Hai hôm sau mới dám đưa thư,

nàng nhận nhưng làm thinh.

Nhớ khi xưa còn thơ,
tuy thương thầm gặp nhau cứ lặng câm.

Chuyện tình yêu ban đầu,
mấy ai may mắn chung nhịp cầu.

Nàng đội hoa theo chồng,
nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
Đã không như là mơ,
nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.

...

Khi đêm sang đom dóm đong đưa,
giờ nàng đã ngủ chưa?
Đi lang thang khuya lắc khuya lơ,
đèn nhà ai tắt sớm.

Gom suy tư thao thức đêm khuya,
chàng bèn viết lá thư.
Hai hôm sau mới dám đưa thư,

nàng nhận nhưng làm thinh.

Nhớ khi xưa còn thơ,
tuy thương thầm gặp nhau cứ lặng câm.

Chuyện tình yêu ban đầu,
mấy ai may mắn chung nhịp cầu.

Nàng đội hoa theo chồng,
nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
Đã không như là mơ,
nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.

Đã không như là mơ,
nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.

0 comments

Leave a comment